JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

A WEBSHOP üzemeltetője: Winkler Tüzép Kft

Székhelye:1046, Budapest, Görgey A. u. 14.

Cégjegyzékszám: 01-09-929427

Adószám:11137452-2-41

Elállás joga

A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni.

Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, CD-kre és DVD-kre, szoftverekre, elemekre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra kerültek, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben felsorolt egyéb termékekre, amelyek a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat.

Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

 Amennyiben Webáruház az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, akkor elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

Ha a vállalkozás az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatót a határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak, akkor az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

 Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:

Elállás esetén a terméket a vásárló az elállás közlését követő 14 napon belül bontatlan vagy bontott állapotban köteles visszajuttatni a Webáruházhoz.

Határidőt megtartottnak tekintjük, amennyiben a vásárló igazolja, hogy a terméket a határidő utolsó napjáig postára adta vagy futárszolgálatnak átadta. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem vesz át.

A Webáruház áruházban kizárólag sérülésmentes, a kipróbáláshoz szükséges, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.

A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Elállásra vonatkozó igényt a vásárló emailben, postai úton írásban, személyesen vagy telefonon jelentheti be.

Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

 

Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

 

A termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget (ha volt) legkésőbb a visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítését követő 14 napon belül utaljuk vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával.

A visszaküldött termék Webáruház részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.

 

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR&celpara=II.26#xcelparam

 

 

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! 

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

 

Elállási jog: Elállás jogának ismertetése a 45/2014.(II.26) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján.

Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog ismertetésének hiányában a vásárló tudomására jutásától számított 30 nappal kitolódik a 8 munkanapos elállási jog! Az elállási jog nem köthető kitételekhez, csak úgy, mint a gyakorlásának feltételei sem.

Az elállási joggal élő vásárlónak kötelessége saját költségén visszajuttatni a terméket a webáruház üzemeltetőjének.  Fontos! A vásárló nem kötelezheti az eladót a szállítási díj kifizetésére, ez minden esetben a vásárlót terheli!

A vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül, azonban kötelezhető a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítésére!

Mint webáruház üzemeltetőnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy visszatérítse a vásárló számára a teljes vételárat, amennyiben élni kíván az elállási jogával a vásárló, és visszajuttatta a megrendelt terméket.

A webáruház tulajdonos köteles visszatéríteni a termék árán felül a termék kiszállításának költségét is a vásárló részére, amennyiben a termék vételárát szállítási díjjal terhelte.

A vásárló kibonthatja, sőt ki is próbálhatja a megrendelt terméket, és ezt követően is élhet az elállási jogával (természetesen csak 8 munkanapon belül)!

A webáruház tulajdonos nem követelheti, hogy bontatlan állapotában küldje vissza a megrendelt terméket a vásárló, csak úgy, mint azt sem, hogy az eredeti számlával együtt, azonban követelheti az összes tartozék illetve a garancia levél meglétét.

Nem illeti meg elállás joga a vásárlót:

  • romlandó termék, egyedi termék, hotelszoba vagy szálláshely, belépőjegy kocsi kölcsönzés, illetve higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kellékek, kozmetikumok esetén amennyiben már kibontásra került a termék! Ha bontatlan, élhet a vásárló az elállási jogával.

A törvény további részletei megtekintése itt.  (hivatkozás a törvény teljes terjedelmére, lehetőleg  saját oldalon belül!)  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

 

 

Adatkezelés

Az webáruház használata során a Winkler Tüzép Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az az alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Winkler Tüzép Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A  szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Winkler Tüzép Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Winkler Tüzép Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@winklertuzep.hu e-mail címen. 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Winkler Tüzép Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 Utánvétes szállítás minimum díja belföldön:

A belföldi utánvétes szállítás minimum díja belföldön 2000 Ft. 

Sütik (cookie) kezelése

A Winkler Tüzép Kft, ahogy általában a weblaptulajdonosok 95%-a használ cookie-kat weboldalain.

Mi is az a süti valójában?

A süti tulajdonképpen egy aprócska file, ami a számítógépeden tárolódik, amikor meglátogatsz egy weboldalt. Többféle feladatkörrel rendelkezhet, de általánosságában elmondható, hogy a webhely használatát könnyíti meg számodra. Például úgy, hogy korábbi látogatásod alkalmával használt beállításokat megjegyzi, így következő látogatáskor már az esetleges beállításokkal jelenik meg alapból az oldal.

A Winkler Tüzép Kft milyen sütiket használ?
Mire használja azokat?

weboldalunk fejlesztése céljából

inbformáció gyűjtése, azzal kapcsolatban, hogy weboldalunk mely oldalait látogatják a felhasználók, átfogó képet adva ezzel hogy a jövőben olyan tartalommal tudjuk ellátni az oldalt, ami a legtöbbeket érdekel.

böngésző felhasználók azonosítása, megkülönböztetése

a weboldal tevékenységeinek nyomon követése, annak céljából hogy a felhasználóknak minél inkább testre szabott információkat jeleníthessünk meg.

Mindenképpen szükséges munkamenet sütik vagy session-ök

Ezek szükségesek a böngészés zavartalan használatához. Megjegyzik a látogató oldalon használt tevékenységét, de kizárólag a böngészés időtartalma alatt léteznek. A böngésző bezárásával törlődnek.
Ezek alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk zökkenőmentes használatát.

Felhasználókat megkülönböztető, más néven azonosító sütik.

Ezeket a funkcókat arra használjuk, hogy a látogatás során végzett műveleteket ellátjuk egyedi azonosítóval. Természetesen ezen azonosítók személyeket nem azonosítanak.

Hirdetésekkel kapcsolatos sütik

A Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is alkalmazzuk azért, hogy az oldal látogatóit később a Google Display hálózat weboldalain személyre szabott hirdetésekkel érjük el. Ezek a cookie a Google hirdetési beállítások kezelőjében itt letilthatók. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről itt tájékozódhatsz.

Sütik letiltása az egyes böngészőkben

A legtöbb ma használatos böngésző beállításaiban engedélyezni, vagy tiltani lehet a sütik használatát. Alapbeállításban a leggyakrabban a böngészők az engedélyezésre vannak állítva. Ezt azonban felülbírálhatjuk, hogy akár minden alkalommal engedélyt kérjen a sütik használatára.


Ahhoz, hogy weboldalunk minden funkcióját (különös tekintettel az interaktív funkciókra, pl kalkulátorok) használni tudd szükséges a cookie-k engedélyezése. Annak érdekében, hogy oldalunkat teljeskörűen használhasd kérlek engedélyezd a cookie-k használatát böngésződben.

A legfontosabb internetböngészők cookie beállításairól itt tájékozódhatsz:
Google chrome

Internet explorer 11

Internet explorer 10

Internet explorer 9

Safari

Firefox

Microsoft Edge
Az alábbi táblázatban röviden összefoglaltuk az átalunk használt sütiket.
Cookie típusa Adatkezelési jogalap Cookie célja Időtartam Adatkör
Munkamenet sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A megfelelő működés biztosítása A munkamenet lezárásáig tartó idő Jivochat User Id
Google Analytics Az Ön hozzájárulása Információ gyűjtése az oldal használatával kapcsolatban 2 év | 1 nap | Session | 6 hónap __utma | __utmb | __utmc | __utmz

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő

Winkler Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Rövidített név: Winkler Tüzép Kft
Székhelye: 1046, Budapest, Görgey A. u. 14.
Cégjegyzékszám: 01-09-929427
a továbbiakban: Adatkezelő

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.) előírásait betartva, az érintett önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozata alapján kezel. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

Kezelt adatok köre

A honlapot bárki látogathatja, személyes adatainak megadása nélkül is.
Egyéb esetekben az Adatkezelő az látogató által megadott alábbi adatokat kezeli:

Név
Email cím
Lakcím
Telefonszám

Az adatkezelés célja, időtartama

Tájékoztatás marketing akcióinkról
Tájékoztatás szolgáltatásainkról, és forgalmazott termékinkről
Hírlevelek küldése termékekről és szolgáltatásokról
Megrendelések intézése
Árajánlatok intézése
Reklamációk kezelése


Az Adatkezelő az érintett adatait a fentebb felsorolt célok megvalósulásáig vagy a cél fennállásáig kezeli. Azonban ha az érintett az adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik az adatok törléséről.

Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét végezve
gondoskodik az adatok biztonságáról, oly módon, hogy az Adatvédelmi tv. rendelkezései érvényre juthassanak
védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megváltoztatás ellen

Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett kérelmezési lehetőségei az Adatkezelőnél
I.) tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről
II.) kérheti személyes adatainak megváltoztatását
III.) kérheti személyes adatainak törlését (kivétel ez alól a kötelező adatkezelés esete)

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja kezelt adatairól, annak céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Ezen tájékoztatás díjmentes, ha az érintett az adott évben azonos adatkörre tekintetében még nem nyújtott be ilyen kérelmet. Minden további esetben a tájékoztatás után költségtérítés fizetendő, melynek összege esetenként 990,- Ft + Áfa. Az érintett tájékoztatását kérheti e-mailben az support@winklertuzep.hu címre, levélben pedig a 9200 Mosonmagyaróvár, Halászi út 1. címen. Az Adatkezelő a kérelmere 25 napon belül írásban válaszol.

Hírlevél

Az Adatkezelő elektronikus hírleveleket, valamint hirdetéseket küld a support@winklertuzep.hu e-mail címről azon személyeknek, akik a hírlevél küldéséhez a korábbiakban hozzájárultak.
Az érintettek a hírlevelekben található „leiratkozás” linkre kattintva - bármikor és bárminemű indokolás nélkül, díjmentesen leiratkozhatnak a hírlevélről. Ekkor az Adatkezelő az érintett adatait törli, és a továbbiakban hírlevelet nem küld.